Nastavení cookies
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Model Pack Shop

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Model Obaly a.s., se sídlem Těšínská 2675/102, 746 01 Opava - Předměstí, identifikační číslo: 45192944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě oddíl B, vložka 456 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu PACK SHOP, který je provozován v českém jazyce. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.packshop.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na zakázkovou výrobu, pro niž platí Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, uvedené na webové stránce prodávajícího. Zakázkovou výrobou se rozumí výroba produktů, které nejsou před uzavřením kupní smlouvy vystaveny na webové stránce prodávajícího.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. Nabídka zboží na webové stránce je tvořena nezaměnitelným katalogovým číslem pro daný produkt, detailním popisem zboží, včetně jeho parametrů. Tyto informace mohou být podle potřeb prodávajícího upravovány za účelem jejich dalšího zpřesnění. Zobrazení produktů může mít pouze ilustrační charakter a nemusí být identické s konkrétním produktem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující objednávat zboží. Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je tyto údaje povinen v uživatelském účtu aktualizovat při jakékoli jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím osobám.
2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, zejména včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář je v českém jazyce a obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V samostatném kroku kupující označí Souhlas s obchodními podmínkami, čímž vyjádří souhlas se všemi jejich ustanoveními. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.6. Rozhodne-li se kupující stornovat objednávku po jejím odeslání, musí tak učinit bez prodlení mailem nebo telefonicky na adresu prodávajícího, která je součástí kontaktních informací na webových stránkách prodávajícího. V případě storna po předání zboží přepravní službě hradí kupující veškeré náklady, které byly doposud vynaloženy, tedy zejména dopravné a balné.
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující.

  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na pobočce Praha nebo Opava;
 • platební kartou v provozovně prodávajícího na pobočce Praha nebo Opava;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - pouze v případě předchozí dohody s prodávajícím;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU, implementovaným ve webovém rozhraní;
 • bezhotovostně platební kartou při odeslání objednávky na zabezpečené on-line internetové platební bráně GoPay kartami VISA, MasterCard a Dinners Club.
 • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, což představují platby za dopravu vč. příplatků za nadrozměrné, či objemné zboží, případně i poplatek za dobírku. Tyto náklady jsou stanoveny na e-shopu a sledují aktuální vývoj ceníků přepravních společností. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do předem sjednané lhůty od uzavření kupní smlouvy. Platba na fakturu je možná jen po předchozí písemné dohodě s prodávajícím.
  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně ji předá kupujícímu spolu se zbožím.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, do čtrnácti (14) dnů ode dne poslední dodávky zboží a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy.
  5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.
  5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
  5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.7. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (viz § 1820, odst. 1. písm. g/ občanského zákoníku).
  5.8. Prodlení s placením kupní ceny je podstatným porušením kupní smlouvy, pro nějž je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Taktéž je v tomto případě prodávající oprávněn odstoupit od všech dalších kupních smluv uzavřených s kupujícím, od rámcové kupní smlouvy, je-li uzavřena, nebo odmítnout dodání jakéhokoliv dalšího zboží kupujícímu až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství. Toto ustanovení dopadá i na případy, kdy se kupující dostane do prodlení se splacením kupní ceny (nebo její části), která měla být uhrazena předem.

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. Objednané zboží bude dle způsobu úhrady zvoleného kupujícím zasláno:
 • přepravní službou v rámci ČR - jakmile bude zboží předáno přepravní službě bude na mobilní číslo kupujícího uvedené v objednávce zaslána potvrzující SMS. Zboží je expedováno v den objednání v případě, že je objednávka kupujícím odeslána do 9:00 hodin dopoledne a veškeré položky objednávky jsou skladem.
  Pokud není zboží skladem, bude kupujícímu sdělen pravděpodobný termín expedice. Kupující se může rozhodnout zda vyčká na expedici nebo zda svou objednávku zruší. Ve více exponovaném období (např. předvánoční sezóna, dopravní překážky, aj.) se může dodací doba prodloužit na 3 pracovní dny z důvodů prodlužujících se termínů přepravních společností. Zpožděním termínu dodávky zboží pak nevzniká kupujícímu nárok na náhradu nákladů za dopravné. Kupující však může tuto zásilku odmítnout.
 • vlastní odvoz kupujícího - kupující si může zboží vyzvednout po vyzvání prodávajícím, na adrese pobočky v Praze nebo v Opavě, kde bude zboží připraveno a rezervováno po dobu dvou pracovních dní.
 • přepravní službou mimo území ČR - po odsouhlasení aktuálních nákladů na přepravu mimo území ČR a úhradě faktury bude zboží předáno přepravci. Přeprava trvá standardně 3-5 pracovních dní, dle typu zásilky a zvoleného přepravce.
 • 6.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Dodání zboží se uskutečňuje předáním zboží kupujícím v sídle prodávajícího nebo prvnímu dopravci k přepravě do pro kupujícího do ujednaného místa, kam je prodávající povinen zboží odeslat. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním zboží.
  6.3. Cena za přepravné a balné:

  k částce za objednané zboží účtujeme přepravné podle váhy zboží.

  Váha zboží Přepravné (bez DPH)
  0 - 5 kg ??? Kč
  5,01 - 20 kg ??? Kč
  nad 20 kg (baleno na paletě) ??? Kč

  U zboží, označeného textem OBJEMNÉ ZBOŽÍ, je k přepravnému účtován příplatek podle těchto pravidel:

  • ???,- Kč bez DPH - jednorázový příplatek k přepravě (je účtováno jedenkrát za přítomnost nadrozměrných položek v objednávce)
  • ???,- Kč bez DPH - příplatek za objemnou jednotku – ks (je účtován celkem za počet kusů objemného zboží v objednávce)
  V případě, že je v objednávce uvedeno zboží, jehož váha sice nedosahuje příslušné kategorie, ale vzhledem k jeho rozměrům musí být přepravováno na paletě, platí cena přepravného ???,- Kč. O této skutečnosti budete informování během procesu objednávání. Upozorňujeme, že tyto ceny jsou platné pouze při dodání na území ČR, pro dodání na Slovensko či do jiných zemí bude dopravné stanoveno individuálně na základě tarifů přepravce.
  Přepravní paleta je součástí zásilky a prodávající nemá povinnost zajistit její zpětný odvoz.

  K ceně výrobků nepřipočítáváme balné. Při objednávce nad ???,- Kč bez DPH nabízíme všem uživatelům našeho webu DOPRAVU ZDARMA po celé České republice. V případě tohoto nároku hradí zákazník jen případný příplatek za objemné zboží.

  V případě zaslání zboží Na dobírku je k ceně dále účtována suma ???,- Kč.
  6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek ve výši doposud prokazatelně vynaložených prostředků a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci s tím, že provede zápis o zjištěném stavu do přepravního listu přepravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  6.7. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít.
  6.8. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené ve smlouvě – stávka, výluka, válka, požár, apod. O těchto událostech je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání.
  6.9. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží kupujícím, je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 2 pracovních dní po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny kupujícího nebo uskladnit neodebrané zboží ve svém skladu, přičemž v tomto případě je kupující povinen hradit prodávajícímu skladné ve výši 0,5 % z ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění. Skladné ve stejné výši je kupující povinen hradit prodávajícímu v případě, že mu prodávající na jeho žádost odešle zboží prostřednictvím přepravce v termínu pozdějším, než bylo sjednáno v kupní smlouvě.

  7. PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.3. V případě, že kupující obdrží zboží, které vykazuje zjevné vady, kupující tuto zásilku od dopravce nepřevezme a uvede důvod do přepravního listu dopravce. Bez tohoto záznamu není možné, aby prodávající převzal zásilku k výměně. Za škody způsobené při přepravě zodpovídá dopravce.
  7.4. V případě, že zboží neodpovídá kvalitou, či počty kusů, oznámí kupující tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu písemnou formou (e-mail). Prodávající se v tomto případě zavazuje odeslat neprodleně kupujícímu náhradní zboží s tím, že hradí veškeré s tím spojené náklady. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení.

  8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  8.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  8.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8.3. Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám (výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží, zejména adresa dodání) a budou chráněny před zneužitím.
  8.4. V souvislosti s obchodní činností a vyřizováním objednávek uchovává prodávající tyto údaje kupujícího: název firmy, jméno, e-mail, telefon, adresa fakturační, dodací a naše obchodní transakce. Prodávající uchovává pouze údaje nezbytné pro komunikaci s kupujícím, pro dodání zboží a pro potřeby účetní evidence transakcí.
  8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8.6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno kdykoliv na základě písemné žádosti zákazníka upravit nebo vymazat z databáze prodávajícího, vyjma údajů potřebných pro účetní evidenci prodávajícího.
  8.7. Kupující má možnost editovat či mazat údaje po přihlášení do webového rozhraní (v případě registrovaného uživatele) nebo svůj požadavek na smazání či změnu může poslat e-mailem na adresu: psp@modelgroup.com nebo pso@modelgroup.com.
  8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 8.9. Požádá-li kupující o informaci ke zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  Nahoru